Naad Yoga Teacher Training

Prof. Surinder Singh

UK (London) and international 
Professor Surinder Singh

Sidak Kaur Khalsa

Germany (Karlsruhe)
Sidak Kaur Khalsa

Angad Singh

France (Aix-en-Provence)
Angad Singh

Spain (Madrid)
Sampuran Kaur

Jiwan Mukh Singh

Spain (Lleida)
Jivan Mukh Singh

Anant Kaur

Canary Islands
Anant Kaur

Guru Kaur

Spain (Barcelona)
Guru Kaur

Mauricio-Díaz

Spain (Barcelona)
Mauricio Díaz

Germany (Weimar)
Gian Kaur Geier

Germany (Mannheim)
Niranjan Kaur

Germany (Hamburg)
Veer Kaur